مباحث مهم در کنکور ارشد روانشناسی

مباحث مهم درس آمار در کنکور ارشد روانشناسی:

همبستگی و رگرسیون

شاخص‌های پراکندگی

شاخص‌های مرکزی

نمرات استاندارد و منحنی طبیعی

آزمون فرضی

آزمون‌های مقایسه میانگین‌های T و Z

استنباط آماری ( برآورد )

 

مباحث مهم درس روش تحقیق در کنکور ارشد روانشناسی:

روش تحقیق آزمایشی

جامعه و نمونه و روش‌های نمونه‌ گیری

زمینه یابی

متغیرها و مقیاس‌های اندازه‌گیری

مسئله و فرضیه پژوهش

منابع علم و فرایند علمی

دسته‌بندی تحقیق بر اساس هدف

 

مباحث مهم درس روانشناسی بالینی در کنکور ارشد روانشناسی:

رفتار درمانی، درمان عقلانی-هیجانی الیس، شناخت درمانی بک

رفتار نابهنجار در روانشناسی

سنجش شخصیت

دیدگاه روان‌پویایی

دیدگاه‌های پدیدار شناختی، انسان گرا-وجودگرا، گشتالت درمانی

مصاحبه سنجشی

 

مباحث مهم درس روانشناسی عمومی در کنکور ارشد روانشناسی:

یادگیری

رشد

حافظه

دستگاه عصبی

احساس و ادراک

شخصیت

تعارض و فشار روانی

 

مباحث مهم درس روانشناسی انگیزش و هیجان در کنکور ارشد روانشناسی:

نظریات روانشناختی ( روان تحلیل‌گری فروید، نظریه کشاننده هال، نظریه‌های انتظار، نظریه لوین )

تعریف انگیزش و جایگاه انگیزش و مفاهیم اساسی انگیزش

تعریف هیجان

نظریه‌های کلاسیک و شناختی و فیزیولوژیکی هیجان

نظریه‌های اختصاصی هیجان

 

مباحث مهم درس روانشناسی فیزیولوژیک در کنکور ارشد روانشناسی:

ساخت دستگاه عصبی، ساختار و کنش سلولهای دستگاه عصبی، سیناپس‌های تحریکی و بازداری

چرخه‌های زیستی و مکانیزم خواب

اختلالات گویایی و اختلالات تفکر

غدد درون‌ریز و هورمون‌ها

یادگیری و حافظه

 

مباحث مهم درس روانشناسی کودکان استثنایی در کنکور ارشد روانشناسی:

کودکان مبتلا به معلولیت ذهنی

کودکان مبتلا به اختلالات هیجانی و رفتاری

کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری

کودکان مبتلا به اختلالات زبان و گفتار

کودکان مبتلا به آسیب‌های شنوایی

کودکان مبتلا به آسیب‌های بینایی

 

مباحث مهم درس روانشناسی آسیب‌شناسی روانی ( روانشناسی مرضی ) در کنکور ارشد روانشناسی:

اختلالات افسردگی و اختلالات دوقطبی و انواع آن

اختلالات اسکیزوفرنی

اختلالات اضطرابی

اختلالات عصبی-رشدی

اختلالات شخصیت

تشخیص و طبقه‌بندی، درمان، علایم و نشانه‌ها در روانپزشکی

 

مباحث مهم درس روانشناسی رشد در کنکور ارشد روانشناسی:

نظریات شناختی ( پیاژه )

نظریات روان‌ تحلیل‌گری ( فروید و اریکسون )

نوجوانی

موضوعات اساسی در رشد

رشد از پیش از تولد تا 11 سالگی

بزرگسالی و میانسالی

نظریه‌های بافتی

 

مباحث مهم درس علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی در کنکور ارشد روانشناسی:

ابن سینا

غزالی

فارابی

عقل و قلب

شکل‌گیری شخصیت

نفس از دیدگاه قرآن

کندی