کارنامه‌های کنکور ارشد

نمونه کارنامه‌های کنکور ارشد روانشناسی سال 1397 ( گرایش‌های بالینی و عمومی ) 

نکات مهم در مورد میانگین وزنی کارنامه‌های داوطلبان کنکور ارشد روانشناسی:

میانگین وزنی رتبه‌های زیر 20 معمولاً بالای 60% است.

میانگین وزنی رتبه‌های زیر 100 معمولاً بالای 50% است.

میانگین وزنی رتبه‌های زیر 200 معمولاً بین 45% تا 50% است.

میانگین وزنی رتبه‌های زیر 250 معمولاً بین 40% تا 45% است.

میانگین وزنی رتبه‌های زیر 300 معمولاً بین 35% تا 40% است.